Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Massagepraktijk Ma-de-liefste, gevestigd aan de Eeckelbosstraat 11 te Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.ma-de-liefste.com

Romina van Dun is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Ma-de-liefste, bereikbaar via info@ma-de-liefste.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Ma-de-liefste verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk Ma-de-liefste verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk Ma-de-liefste bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Ma-de-liefste verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Massagepraktijk Ma-de-liefste gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Ma-de-liefste en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ma-de-liefste.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk Ma-de-liefste neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@ma-de-liefste.com. Massagepraktijk Ma-de-liefste heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Interesse? Maak snel een afspraak!